Parempaa palvelua.

 

Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

ISO Autohuolto Suomi Oy

Visamäentie 2, 13100 Hämeenlinna

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veli-Matti Kalpa

kehityspäällikkö

040 075 5328

veli-matti.kalpa@autosalpa.fi

 

3 Tietosuojavastaava

 

Tietosuojavastaavana ISO Autohuolto Suomi Oy:ssä toimii

 

Veli-Matti Kalpa

kehityspäällikkö

040 075 5328

veli-matti.kalpa@autosalpa.fi

 

4 Rekisterin nimi

 

ISO Autohuolto Suomi Oy:n asiakasrekisteri

 

5 Rekisterin julkisuus

 

Asiakasrekisterin tiedot on rajoitettu yrityksen tiedoiksi, ja rekisterinpitäjän määrittelemille valtuutetuille käyttäjille.

 

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin sekä palveluiden kehittämiseen.

 

7 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

• etu- ja sukunimi

• henkilötunnus

• osoitetiedot

• puhelinnumero

• sähköpostiosoite

• suoramarkkinointikiellot

• auton merkki, malli, vuosimalli ja rekisterinumero

• myynti- ja huoltotiedot

 

8 Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tietolähteet: asiakkaan ilmoittamat tiedot, Trafi ja Väestörekisterikeskus.

 

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja luovutetaan tarvittaessa rikostilanteiden, vahinkotilanteiden tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi viranomaisille.

 

10 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

 

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

 

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisteriä voivat tarkastella ja käsitellä vain ne yrityksen toimihenkilöt, joilla on henkilökohtainen tunnus ja salasana järjestelmään. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus kaikkia asiakastietoja koskevissa asioissa. Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella ja murtohälytysjärjestelmillä sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

 

12 Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

 

Veli-Matti Kalpa

ISO Autohuolto Suomi Oy

Visamäentie 2, 13100 Hämeenlinna

 

 

13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 

15 Rekisteröityjen informointi

 

Rekisteröityjä informoidaan tietosuojaselosteen muodossa nettisivuilla, www.uusiautohuolto.fi. Selostetta päivitetään tarpeen mukaan.

 

16 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

 

Asiakasrekisteristä poistetaan tietoja säännöllisin väliajoin säilytysaikojen umpeuduttua. Mikäli asiakkaalta ei löydy mitään myynti- tai huoltotapahtumia säilytysaikojen puitteissa, koko asiakkuus poistetaan. Säilytysajat määritellään erikseen tapahtumittain ja lain vaatimusten mukaisesti.

 

ISO Autohuolto Suomi Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää yritystä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 

17 Rekisteriselosteen hyväksyntä

 

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 11.7.2018.